شرایط و قوانین که شامل می شود:

شرایط و قوانین که شامل نمی شود: