خدمات جهان آریانت

شرکت جهان آريا نت، با تکیه بر تجارب و توان فنی کارشناسان و پرسنل عالی رتبه و خبره در سال 1385 تاسیس و ICT ثبت گرديد و اهم فعالیتهای خود را در زمینه مخابراتی و شبکه جهت ارائه خدمات بهتر و مشتری مداری در حوزه در کشور آغاز نمود همچنین مديريت شرکت در تمامی حوزه ها مدل افزايش سطح بهره وری را با ارزيابی پی در پی و بالا بردن کیفیت سرويس ها با توجه به استانداردها و تجارب مربوطه پیاده سازی نموده است که می توان به جرأت اذعان نمود يکی از اصول بسیار مهم در شرکت جهان آريا نت می باشد. از ديگر رويکرد های مديريتی مجموعه نگرش و اصول مديريت امنیت اطلاعات جهت حصول به اهداف عالیه شرکت ITIL COBIT های به روز و تکیه بر اصولی همچون که همانا رضايت مندی مشتريان می باشد دست يابد.

طراحی و ساماندهی مراکز داده های تخصصی مانیتورينگ و امنیت اطلاعات

طراحی و راه اندازی پشتیبانی شبکه های مخابراتی مبتنی بر فیبر

تهیه و فروش تجهیزات مخابراتی

تهیه و فروش تجهیزات مخابراتیتهیه و فروش تجهیزات مخابراتی

تهیه و فروش تجهیزات مخابراتی

تهیه و فروش تجهیزات مخابراتی، سیستم های کامپیوتری، شبکه و هرگونه فعالیت اقتصادی در زمینه صنعت تکنولوژی واردات ، صادرات و مونتاژ قطعات و تجهیزات مخابراتی با توجه به استانداردهای تايید شده مراجع ،)IT( اطلاعات
قانونی کشور)سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی- گمرک جمهوری اسلامی ايران- سازمان صنايع و معادن( تهیه اقلام تجهیزات شبکه و مخابراتی از قبیل:

Router – Modem – Dslam – Switch Access Server – Access Point – Cache – cache server
IP Phone – IP Camera- Media Convertor-GLC – ONT – OLT – Fiber Cable – (FTTH/FTTB/FTTX)

و ساير اقلام مرتبط با مخابرات و شبکه

طراحی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه های مخابراتی مبتنی بر سیم و فیبرطراحی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه های مخابراتی مبتنی بر سیم و فیبر

طراحی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه های مخابراتی مبتنی بر سیم و فیبر

مبتنی بر تجهیزات و ارتباطات مخابراتی و ارائه WAN،LAN – نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه های سرويس های شرکت های مخابراتی کشور از قبیل:

و.. VAS – IP-Media – IPTV – VPLS – INST – IP – MPLS – PTMP – PTP

– بررسی بهبود ساختار و عملکرد شبکه بررسی ساختار فیزيکی شبکه و ارائه طرح اصلاح آن در صورت لزوم بهینه سازی سايت تامین و تهیه تجهیزات با کارايی و راندمان مناسب با صرفه اقتصادی جهت حصول حداکثری اهداف مشتری عیب يابی و رفع ايرادات بستر شبکه و رفع آن

طراحی و ساماندهی مراکز داده های تخصصی مانیتورينگ و امنیت اطلاعاتطراحی و ساماندهی مراکز داده های تخصصی مانیتورينگ و امنیت اطلاعات

طراحی و ساماندهی مراکز داده های تخصصی مانیتورينگ و امنیت اطلاعات

تهیه نیازها، طراحی و پیاده سازی فیزيکی ديتا سنتر
الزامات محیطی ديتا سنتر و تجهیزات فیزيکی،استانداردهای مربوطه، مراحل مختلف طراحی و پیاده
سازی و الزامات مربوطه
Enterprise Datacenter تجهیزات و پیکربندی شبکه های مختلف در يک
تجهیزات و پروتکل های مربوطه، Enterprise Datacenter، انواع مختلف شبکه موجود در يک
نصب و راه اندازی هر کدام از اين شبکه ها بر مبنای استاندارد سايتهای مخابراتی
مدلهای مختلف تجهیزات ذخیره سازی ونگهداری اطلاعات
انواع بستر ذخیره سازی، تعريف مشخصات، تفاوتها
پیکربندی و نگهداری تجهیزات ذخیره سازی ونگهداری اطلاعات
طراحی و بکارگیری تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات در محیط ديتاسنتر
Library & Backup Software پیکربندی و مديريت
های موجود و پیکر بندی و استفاده از نرم افزار های مربوطه در جهت بکارگیری Library انواع و اقسام library از تمامی قابلیتهای
وظايف اصلی مديريت مرکز داده وتیم های مربوطه
تیم های مختلف و وظايف هر گروه، تشريح وظايف يک مدير ديتا سنتر
FC ,ISCSI ,RAP ,TCP/IP
تشريح پروتکل های مورد استفاده در ديتا سنتر، مزيت ها ی هرکدام برنامه های کاربردی
استانداردها و مراحل لازم در طراحی و نصب و بکار گیری برنامه های کاربردی مختلف سیستم های عامل، سرورها وبانک های اطلاعاتی
Oracle ) تجهیزات و سرورهای مختلف مورد نیاز در ديتاسنتر ( Linux , Solaris سیستم عامل های DB
سرويسهای خاص در سطح سیستم عامل و برنامه کاربردی در جهت تداوم شرايط کار يک ديتا سنتر
Business continuity& Disaster Recovery و سرويسهای لازم در جهت پیاده سازی DR طراحی و پیاده سازی

جمع بندی

با توجه به اهداف و خطوط مشی ارایه بهترین خدمات به مشتریان شرکت جهان آریانت با همکاری شریک تجاری خود شرکت مبتکر موج سوم، به عنوان پشتوانه اجرایی و گارانتی کلیه محصولات تولیدی و سفارش شده برند netXone می‌باشد

مبتکر موج سوم